Posiedzenia UKK

UKK, kadencja 2016 – 2020 

 

Informacja z posiedzenia UKK w Obrzycku, listopad 2016

Informacja z posiedzenia UKK w Ciążeniu, grudzień 2016

Informacja z posiedzenia UKK w Gułtowach, marzec 2017

Informacja z posiedzenia UKK w Toruniu, czerwiec 2017

Informacja z posiedzenia UKK w Gdańsku, październik 2017

Informacja z posiedzenia UKK w Ciążeniu, grudzień 2017                        


Informacja z posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku w dniach 4-5 listopada 2016 roku

W pierwszym dniu posiedzenia zreferowana została treść Uchwały KRUP normującej funkcjonowanie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia (Uchwała nr 331 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia zadań Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia i nadania jej regulaminuoraz przedstawiono dotychczasowe działania Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, które w ograniczonym stopniu kontynuowane będą przez UKK. Podkreślono także, że UKK posiada status trzeciej komisji merytorycznej KRUP, a wybór jej przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego nastąpi na grudniowym posiedzeniu UKK (16-17 XII 2016 r.) i zatwierdzony zostanie przez KRUP na posiedzeniu lutowym w 2017 roku.

W dalszej części posiedzenia prof. dr hab. Zbigniew Palka przedstawił członkom UKK szereg informacji na temat European Universities Continuing Education Network (EUCEN) oraz Polish Universities for Lifelong Learning Network (PULL). Tym samym, zapoznał zebranych z zakresem działalności EUCEN i zaangażowaniem UKK w jego funkcjonowanie oraz scharakteryzował szczególną rolę, jaką Komisja pełni w ramach PULL.

Ideę funkcjonowania Programu MOST oraz roli UKK jako Komisji nadzorującej Program przedstawiła w imieniu Pauliny Kaźmierczak i swoim – dr Joanna Kałużna, przedstawicielka Sekretariatu UKK. Zaznajomiła ona członków UKK z podejmowanymi w ostatnim okresie działaniami na rzecz promocji Programu, przedstawiła statystyki obrazujące jego rozwój oraz poinformowała o terminarzu działań w zakresie rekrutacji oraz kwalifikacji kandydatów.

Propozycję nowych kryteriów oceny programowej PKA (Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz  Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami) zreferował prof. dr hab. Zbigniew Palka, co stanowiło wprowadzenie do dyskusji oraz przyjęcia stanowiska UKK w przedmiotowej kwestii.

W drugim dniu posiedzenia podjęto dyskusję na temat uniwersyteckiego modelu kształcenia, a tym samym sformułowano dalsze postulaty dot. nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym. Finalnie, zostały one wyrażone w stanowisku UKK.


Informacja z posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Kształceniaw Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu w dniach 16 – 17 grudnia 2016 roku

 W pierwszym dniu posiedzenia prof. dr hab. Marek Wąsowicz przeprowadził procedurę wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji oraz jej przedstawiciela w strukturach EUCEN. Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG dr hab.  Anny Machnikowskiej. Wybór został dokonany w głosowaniu tajnym, kandydatka otrzymała 15 głosów za objęciem przez nią stanowiska przewodniczącej, oddano jeden głos wstrzymujący. Następnie, na stanowisko wiceprzewodniczącego zgłoszono kandydaturę Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM dr hab. Beaty Mikołajczyk. Wybór został dokonany w głosowaniu tajnym. Kandydatka otrzymała 15 głosów za objęciem przez nią stanowiska wiceprzewodniczącej. Oddano jeden głos wstrzymujący. Kandydatem do objęcia funkcji przedstawiciela UKK w strukturach EUCEN został prof. dr hab. Zbigniew Palka – dotychczasowy Sekretarz UKA oraz jej przedstawiciel. Wybór został dokonany w głosowaniu tajnym. Kandydat otrzymał 16 głosów za objęciem przez niego wyżej wymienionej funkcji. Uprawnionymi do głosowania byli prorektorzy – członkowie UKK.

W dalszej części posiedzenia Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Ryszard Koziołek zreferował zebranym najistotniejsze treści Projektu założeń do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, przygotowanego przez zespół prof. dr. hab. Marka Kwieka. Przeprowadzona została dyskusja, a podsumowując ją Przewodnicząca UKK poinformowała zebranych, że zostanie opracowane stanowisko  Komisji zawierające najistotniejsze rekomendacje w obszarze kształcenia, a jednocześnie podkreślające, jak istotnie ten obszar połączony jest z kwestią prowadzenia badań, finansowania uczelni wyższych oraz finalnie ich rozwojem, czyli obszarami działalności pozostałych komisji merytorycznych KRUP.

W drugim dniu posiedzenia w imieniu Pauliny Kaźmierczak i swoim – dr Joanna Kałużna, przedstawicielka Sekretariatu UKK zreferowała zebranym przebieg rekrutacji na Program MOST, trwającej od 31 października do 30 listopada bieżącego roku.Dr Kałużna streściła także przebieg wizyty, która odbyła się na Wojskowej Akademii Technicznej w dniach 22-23 listopada i miała na celu zarówno szkolenie koordynatorów wydziałowych Programu, jak i jego promocję wśród studentów i doktorantów kierunków cywilnych prowadzonych na WAT.


Informacja z posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia w Domu Pracy Twórczej UAM w Gułtowach w dniach 3-4 marca 2017 r.

Tematem głównym posiedzenia UKK było opracowanie stanowiska Komisji w sprawie propozycji założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Przewodnicząca UKK, prof. UG dr hab. Anna Machnikowska na wstępie dyskusji nad kształtem stanowiska wskazała na nikłe odniesienia do kwestii jakości kształcenia w dokumentach wszystkich trzech zespołów przygotowujących oceny proponowanej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Podkreśliła, że wiele obszarów, pozornie nie powiązanych z jakością kształcenia, finalnie jednak na nią rzutuje i również jest od niej zależnych. Powyższe jest powodem, dla którego UKK powinna stworzyć swoje stanowisko, które charakteryzowałoby się uniwersalnością w stosunku do projektów wszystkich trzech zespołów. W toku dyskusji wypracowano założenia tego stanowiska.

            W drugiej części posiedzenia Komisja skoncentrowała swoją uwagę na sprawach związanych z prowadzeniem przez nią Programu MOST.  Przedstawicielka Sekretariatu UKK –  dr Joanna Kałużna – występując w imieniu Pauliny Kaźmierczak oraz swoim, zrefowała statystyki dotyczące udziału studentów i doktorantów w Programie w roku akademickim 2016/2017, uwzględniając kwalifikację na semestr letni oraz rezygnacje studenckie z uczestnictwa w wymianie. Następnie omówione zostały kwestie dotyczące zmian organizacyjnych związanych z wygaszeniem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej – dotychczasowego organu prowadzącego Program MOST i powołanie UKK w zakresie obiegu dokumentów oraz ich treści, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Programu.


Informacja z posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia w Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 22-23 czerwca 2017 roku

Obrady UKK – w ramach pierwszej sesji – poświęcone zostały zagadnieniu kształcenia nauczycieli. Referującymi byli Prorektor UMK ds. Kształcenia, prof. dr hab. Beata Przyborowska oraz dr Artur Mikiewicz (Wydział Nauk Pedagogicznych, UMK). Następnie, przeprowadzona została dyskusja wokół kwestii niemal 10-krotnego zmniejszenie się liczby studentów kształcących się na nauczycieli, przypadkowości wyboru specjalizacji nauczycielskiej, problematyczności kształcenia w ramach trzech modułów, z których tylko jeden realizowany jest na wydziałach pedagogicznych oraz dalszego kształcenia nauczycieli w kontekście reformy edukacji. Wymiana opinii ogniskowała się także wokół trwających prac nad nowym kształtem rozporządzenia ministerialnego warunkującego kształcenie nauczycieli.

W drugiej części posiedzenia kierownik Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK, mgr Ewa Banaszak przedstawiła dotychczasowe doświadczenia tej jednostki. Jej wystąpienie miało na celu nie tylko zreferowanie zakresu działań Biura, ale przede wszystkich zachęcenie zebranych prorektorów do tego, by reprezentowane przez nich uniwersytety przystąpiły do wspólnego serwisu Biur Karier (www.biurokarier.edu.pl).

Na koniec, Przewodnicząca UKK poinformowała zebranych o inicjatywie Prorektora UMCS ds. kształcenia, prof. dr hab. Aliny Orłowskiej w zakresie zorganizowaniaspotkania seminaryjnego dla kierowników działów kształcenia poszczególnych uniwersytetów. Propozycję zaaprobowali wszyscy zebrani oraz zgodzili się, by takie spotkania organizowane były cyklicznie.


Informacja z posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 27-28 października 2017 roku

W pierwszym dniu posiedzenia przewodnicząca UKK, prof. UG dr. hab. Anna Machnikowska poprowadziła dyskusję dotyczącą założeń do Ustawy 2.0. Członkowie UKK zwrócili uwagę na wiele sprzeczności i niejasności w proponowanym przez MNiSW projekcie. Obawę przede wszystkim budzą zapisy dotyczące kształcenia. Przejawia się to w zapisach dotyczących chociażby autonomii uczelni, która z jednej strony jest szerzej zakrojona, z drugiej zderza się z odpowiedzialnością państwa za jakość nauczania. Stanowi to niewątpliwie narzędzie Państwa dotyczące obszaru kształcenia. Następnie omówione zostały problemy związane z kategoryzacją – zwrócono uwagę, iż uzyskanie odpowiedniej kategorii w dyscyplinie będzie warunkowało możliwość prowadzenia studiów,  co z kolei stanowi zagrożenie dla studiów interdyscyplinarnych.

Przepisy związane z kompleksową oceną uczelni także wzbudziły wiele zastrzeżeń, w szczególności brak wskaźników do oceny PKA, dookreśleń kryteriów, na postawie których będzie można zawiesić kierunek.

Uczestnicy Komisji poruszyli także kwestie bałaganu terminologicznego oraz braku odpowiednich rozporządzeń do ustawy.

Prof. UG dr hab. Anna Machnikowska odniosła się do części projektu ustawy dotyczącej praw i obowiązków studenta. Przewodnicząca UKK wskazała na powstanie paradoksu polegającego na tym, iż w całym dokumencie nie ma zapisów dotyczących prawa studenta do kształcenia, czy prowadzenia badań. Widoczne jest to, iż ustawa była konsultowana ze studentami związanymi z organizacjami zarządzającymi uczelnią, nie koniecznie zainteresowanymi działalnością badawczą.

Na koniec, Przewodnicząca UKK poprosiła członków UKK o przesłanie zwięzłych informacji w celu przygotowania założeń do stanowiska Komisji ws. projektu ustawy.

W drugiej części posiedzenia Komisja skoncentrowała swoją uwagę na sprawach związanych z Programem MOST. Przedstawicielka Sekretariatu UKK – Paulina Kaźmierczak zrefowała statystyki dotyczące udziału studentów i doktorantów w Programie w roku akademickim 2017/2018, uwzględniając kwalifikację na semestr zimowy/cały rok akademicki oraz rezygnacje studenckie z uczestnictwa w wymianie. Omówione zostały także kwestie organizacji spotkań przedstawicielek Sekretariatu UKK na poszczególnych uczelniach promujących ideę Programu MOST.


Informacja z posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia  w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu w dniach 15-16 grudnia 2017 roku

             Zgodnie z ramowym programem, na posiedzeniu omówione zostały zarówno kwestie dotyczące nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, planowane inicjatywy UKK oraz sprawozdanie z rekrutacji do Programu MOST na semestr letni roku akademickiego 2017/2018.

W pierwszej kolejności głos zabrała prof. dr hab. Beata Mikołajczyk (UAM), proponując by UKK patronowała opracowaniu standardów oceny kierunków językowych. Tym samym, uniwersytety wchodzące w skład UKK miałyby m.in. przyjąć jednolite rozstrzygnięcia w zakresie kształcenia językowego studentów na poziomie rekomendowanych minimów. Członkowie Komisji pomysł przyjęli z aprobatą i zobowiązali się do przedstawienia na następnym posiedzeniu sprawozdań w zakresie kształcenia językowego na każdym z uniwersytetów.

Kolejną dyskutowaną kwestią były wprowadzane przez MNiSW zmiany w standardach kształcenia nauczycieli. Po wymianie opinii, członkowie Komisji zadecydowali o niepodejmowaniu w chwili obecnej stanowiska w tej kwestii.

W toku dalszej dyskusji poruszone zostały zagadnienia funkcjonowania Kolegiów Nauczycielskich oraz możliwości rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem naukowo-dydaktycznym z tytułu negatywnych ocen zawartych w ankietach studenckich, a także formułowania szczegółowych aspektów oceny pracownika z uwzględnieniem trzech komponentów: dydaktycznego, naukowego oraz (zaangażowania) organizacyjnego.

Następnie prof. UG dr hab. Anna Machnikowska przyjęła rezygnację prof. UAM dr hab. Zbigniewa Palki z funkcji przedstawiciela UKK w strukturach EUCEN. Na stanowisko została zgłoszona kandydatura Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Jacka Styszyńskiego. Wybór dokonany został w głosowaniu tajnym. Kandydat otrzymał 15 głosów za objęciem przez niego wyżej wymienionej funkcji. Oddano jeden głos wstrzymujący. Uprawnionymi do głosowania byli prorektorzy – członkowie UKK.

Przebieg rekrutacji do Programu MOST na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 zreferowała Paulina Kaźmierczak, podkreślając niesłabnące zainteresowanie Programem oraz charakteryzując, poprzedzającą rekrutację, akcję promocyjną. Uzyskała ona także zgodę członków Komisji na zorganizowanie w miesiącu kwietniu i maju spotkań z koordynatorami wydziałowymi poszczególnych uczelni tworzących Program, zainteresowanymi studentami i doktorantami oraz na przeprowadzenie warsztatów dobrych praktyk dla koordynatorów uczelnianych Programu.