Misja

MISJA UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI KSZTAŁCENIA

Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK) została powołana przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w dniu 10 czerwca 2016 roku (uchwała KRUP nr 331). W jej skład wchodzą prorektorzy uczelni tworzących KRUP, wskazani przez rektorów tychże uczelni. Są to przede wszystkim prorektorzy właściwi do spraw kształcenia lub prorektorzy właściwi do spraw kształcenia i spraw studenckich.

UKK stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz przedstawiania wniosków w zakresie bieżącej działalności dydaktycznej, funkcjonowania studiów doktoranckich, uznawania efektów kształcenia oraz walidacji osiągnięć w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej państwowych uczelni wyższych. Tym samym, jej działalność ogniskuje wokół kwestii związanych z szeroko rozumianym kształceniem uniwersyteckim i jego organizacją.

Istotną sferą działalności UKK jest formułowanie wspólnych stanowisk prorektorów dwudziestu pełnoprofilowych uniwersytetów polskich w zakresie propozycji zmian w przepisach prawa, normujących szkolnictwo wyższe. Dodatkowo UKK przygotowuje opinie w sprawach wskazanych przez KRUP.

Odrębną płaszczyzną działalności UKK jest wykonywanie funkcji sieci uniwersytetów działających na rzecz uczenia się przez całe życie (life long learning) i uczestniczenie w charakterze stałego członka (full member) w międzynarodowej sieci European Univerisities Continuing Education Network (EUCEN).

Niemniej znaczącym polem działania UKK jest także prowadzenie Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. To największy program mobilności krajowej, wzorowany na zasadach Programu Erasmus, zrzeszający obecnie 29 uczelni oraz corocznie zapewniający około 800 studentom udział w krajowej wymianie studenckiej.